1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., ďalej len Henkel, rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi naše internetové stránky. Teraz by sme Vás chceli informovať o type dát zbieraných spoločnosťou Henkel a o spôsobe ich použitia. Dozviete sa tiež, ako si môžete overiť presnosť týchto informácií a zariadiť vymazanie týchto dát spoločnosťou Henkel. Spoločnosť Henkel zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky, resp. s predpismi o ochrane osobných údajov krajiny, v ktorej sa kompetentné oddelenie zodpovedné za spracovávanie údajov nachádza. Robíme všetko, čo je potrebné na to, aby sme zabezpečili súlad s týmito právnymi predpismi.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom hyperodkazov na internetových stránkach spoločnosti Henkel. Spoločnosť Henkel nie je zodpovedná za zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov na odkazovaných stránkach. Hlavne neprijímame žiadnu zodpovednosť za porušenie ustanovení právnych predpisov alebo poškodenie práv, ku ktorým dôjde alebo môže dochádzať na takýchto stránkach alebo prostredníctvom týchto stránok. 

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Henkel zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá užívateľ spoločnosti svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu užívateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov.

Otvorením týchto internetových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, v niektorých prípadoch Vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru Vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili a v niektorých prípadoch aj všetky vyhľadávané heslá, ktoré ste zadali pri prehľadávaní našich internetových stránok. V závislosti od okolností môžu byť tieto údaje využité na vytvorenie si predstavy o niektorých užívateľoch našich internetových stránok. Avšak v tejto súvislosti nepoužívame žiadne údaje vzťahujúce sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú len ak boli poskytnuté anonymne. V prípade, že spoločnosť Henkel prevádza údaje externému dodávateľovi služieb, prijmú sa technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručia, že prenos sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnymi predpismi alebo nad rámec Vami určený vo Vašom súhlasnom vyhlásení. Vaše osobné údaje poskytneme výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. To Vám umožňuje kedykoľvek sa informovať o tom, ktoré údaje uchovávame a ako tieto údaje zbierame a využívame.

3. Bezpečnosť

Spoločnosť Henkel bude uchovávať Vaše údaje v bezpečí a z toho dôvodu uskutoční akékoľvek preventívne opatrenia na zabezpečenie Vašich údajov proti ich strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zmluvní partneri spoločnosti Henkel, ktorí majú prístup k Vašim údajom, aby Vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti Henkel, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch bude nevyhnutné, aby sme Vaše požiadavky odovzdali spoločnostiam v rámci skupiny Henkel. V týchto prípadoch sa bude s Vašimi údajmi zaobchádzať rovnako dôverne.

4. Osobné údaje detí

Spoločnosť Henkel nemieni získavať osobné údaje detí mladších ako 14 rokov. V nevyhnutných prípadoch spoločnosť Henkel jasne upriami pozornosť detí na vhodnom mieste na skutočnosť, že nemajú poskytovať spoločnosti Henkel žiadne osobné údaje. Ak rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa zistia, že deti v ich starostlivosti sprístupnili svoje osobné údaje spoločnosti Henkel, žiadame ich, aby nás kontaktovali na adrese uvedenej ďalej (v bode 7) ak majú byť tieto údaje vymazané. Následne bezodkladne zabezpečíme odstránenie týchto údajov.

6. Web Tracking

Táto internetová stránka zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné účely pomocou technológie spoločnosti Webtrekk GmbH. Tieto údaje možno použiť na vytvorenie pseudonymných užívateľských profilov. Môžu byť nastavené cookies.

Bez výslovného súhlasu našich užívateľov sa údaje zozbierané pomocou technológie Webtrekk nepoužijú na identifikáciu konkrétneho návštevníka a nezhromažďujú sa spolu s inými osobnými údajmi držiteľa pseudonymu.

Zhromažďovanie a uchovávanie dát technológiou Webtrekk môžete zamietnuť kliknutím na tento odkaz:

Ak chcete vylúčiť kontrolu Webtrekk na tejto internetovej stránke, stránka www.henkel.sk nastavila opt-out cookie. Táto výluka je platná 5 rokov alebo do výmazu cookie. Cookie je nastavené pre uvedenú doménu, pre každý konkrétny vyhľadávač a počítač. Preto ak navštívite našu internetovú stránku doma a v práci alebo pomocou iného vyhliadavača, zakaždým musíte odmietnuť uchovávanie údajov.

Bližšie informácie o web trackingu nájdete v politike ochrany súkromia nášho poskytovateľa: Politika ochrany súkromia Webtrekk

7. Vaše návrhy a pripomienky / Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Spoločnosť Henkel zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite e-mail alebo list nášmu pracovníkovi zodpovednému za ochranu osobných údajov na adresu: pán Martin Chamko, Záhradnícka 91, P.O. Box 66, 820 09 Bratislava, Slovensko (martin.chamko@henkel.com). Zároveň nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.

8. Verejný register spracovania

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov sprístupňuje nasledobné údaje:

(1) Názov zodpovednej organizácie: HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.

(2) Osobne zodpovedný spoločník / vedenie spoločnosti: Vedenie spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.

  • Rudolf Steger (výkonný riaditeľ)
  • Erika Ferenčáková (finačná riaditeľka)
  • Jaroslava Haid-Járková (riaditeľka divízie Laundry & Home Care) 
  • Pavel Tomko (riaditeľ divízie Beauty Care) 
  • Richard Krejčí (riaditeľ divízie Adhesive Technologies)

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: Martin Chamko

(3) Adresa zodpovednej organizácie: Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

(4) Zamýšľaný účel zhromažďovania, spracovania alebo využívania údajov:

  • Predmetom činnosti korporácie je výroba a distribúcia chemikálií všetkých druhov, najmä pracích a čistiacich prostriedkov a produktov starostlivosti o domácnosť, chemických surovín, lepidiel a priemyselnej chémie;
  • produktov osobnej hygieny a kozmetiky, farmaceutických produktov;
  • potravín, obalových materiálov
  • technických zariadení a inštalácií
  • nadobúdanie a správa nehnuteľností vrátane pôdy pre poľnohospodárske využitie a lesné hospodárstvo.

Korporácia môže zakúpiť domáce a zahraničné spoločnosti každého druhu alebo sa v nich zúčastňovať a vykonávať akúkoľvek obchodnú činnosť smerujúcu k naplneniu predmetu činnosti korporácie.

(5) Popis skupín zainteresovaných osôb a príslušných údajov alebo kategórií údajov:

Dáta vzťahujúce sa na zákazníkov, zamestnancov, dôchodcov, zamestnancov pridružených spoločností, zamestnancov externých spoločností (subdodávateľov), agentúrnych pracovníkov, uchádzačov o zamestnanie, externých vynálezcov alebo dedičov, dodávateľov a poskytovateľov služieb, externých zákazníkov, spotrebiteľov, dobrovoľníkov v spotrebiteľských testoch, návštevníkov korporácie, investorov ako aj finančných analytikov a akcionárov – v miere potrebnej pre splnenie účelu uvedeného v bode 8. (4).

(6) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu byť údaje sprístupnené / oznámené:

Orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne a združenie zodpovednosti zamestnávateľov v prípade existencie príslušných právnych predpisov, externí dodávatelia v súlade s §11 BDSG, externí poskytovatelia služieb, združenie dôchodcov Henkel, pridružené spoločnosti a interné oddelenia pre splnenie účelu uvedeného v bode 8. (4).

(7) Termín pravidelného výmazu dát:

Zákonodarca vydal rozsiahly rámec povinností týkajúcich sa uchovávania a doby uchovávania dát. Po vypršaní lehoty sa dáta rutinne vymazávajú. Dáta, na ktoré sa nevzťahujú uvedené ustanovenia, sa vymazávajú ak prestane existovať účel uvedený v bode 8. (4).

(8) Plánovaný presun dát do tretích kajín:

Ako súčasť globálneho informačného systému HR musia byť údaje o zamestnancoch sprístupnené vybraným výkonným manažérom v tretích krajinách. S príslušnými spoločnosťami budú zmluvne dojednané zodpovedajúce dohody o ochrane údajov v súlade so štandardmi EÚ.

9. Používanie Plug-ins na sociálnych médiách

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie Plug-ins (“plug-ins”) sociálnych sietí facebook.com a Twitter. Súvisiace služby poskytujú spoločnosti Facebook Inc. a Twitter Inc. (“poskytovatelia”).

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Prehľad Facebook plug-ins a ich vzhľadu nájdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Prehľad tlačidiel Twitter a ich vzhľadu nájdete na: https://twitter.com/about/resources/buttons

Aby sa zvýšila ochrana Vašich dát pri návšteve našich internetových stránok, uvedené funkcie plug-ins sú zavedené ako „tlačidlá na 2 kliknutia”. Tento spôsob integrácie zabezpečuje, že ak sa dostanete na stránku z našej webovej stránky obsahujúcej uvedené plug-ins, nie ste automaticky spojený so servermi poskytovateľov. Len ak aktivujete plug-ins, teda ak dáte súhlas s presunom dát, vyhľadávač vytvorí priamy odkaz k serverom poskytovateľov. Obsah jednotlivých plug-ins následne poskytovateľ presunie priamo do Vášho vyhliadavača a ten sa zobrazí na Vašej obrazovke.

Plug-in poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho užívateľského účtu na Facebooku alebo Twitteri, poskytovateľ vie získať informácie o Vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj užívateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií plug-in (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadavačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.

Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook alebo Twitter a o právach a dostupných možnostiach ochrany Vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia:

Upozornenie poskytovateľa Facebook o ochrane údajov/súkromia:
http://www.facebook.com/policy.php

Upozornenie poskytovateľa Twitter o ochrane údajov/súkromia:
https://twitter.com/privacy

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam Facebook alebo Twitter, aby Vašu návštevu našich stránok prepojili s Vaším užívateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného užívateľského účtu pred vstúpením na naše stránky.