Navrhovanie

Projekt pre stavebné povolenie – obsah

Čo presne obsahuje projekt pre stavebné povolenie, ktorý od nás dostanete?

Projekt pre stavebné povolenie - obsah

 

Projekt pre stavebné povolenie sa skladá z týchto častí:

5. Situácia širších vzťahov

V tejto situácií je vyznačené širšie okolie v ktorom sa nachádza navrhovaný stavebný objekt – typicky obec a kraj. Slúži na získanie prehľadu o lokalizácií miesta výstavby.

6. Celková situácia stavby

Je situácia spravidla v mierke 1:200 až 1:500 s vyznačením hraníc pozemku, umiestnenia domu na pozemku, odstupov od hranice pozemku. Na tomto výkrese sú taktiež nakreslené vstupy do domu, spevnené a zatrávnené plochy, ako aj návh zelene.

7. Koordinačná situácia stavby

Je v rovnakej mierke ako Celková situácia stavby – t.j. 1:200 až 1:500. Obsahuje trasy podzemných inžinierskych sietí, návrh prípojok na inžinierske siete a ďaľšie technické zariadenia.

11. Rekuperácia

Projekt rekuperácie obsahuje výkresovú časť, ktorá rieši rozvody pre rekuperáciu.

12. Zdravotechnika

Projekt zdravotechniky pre stavebné povolenie obsahuje technickú správu s popisom technického riešenia rozvodov kanalizácie a vody. Výkresová časť obsahuje navrhované trasy týchto rozvodov s ich dimenziami.

14. Plynofikácia

Projekt rozvodov a napojenia plynu pre stavebné povolenie obsahuje technickú správu s popisom technického riešenia. Výkresová časť obsahuje navrhované trasy rozvodov plynu s ich dimenziami.

 

Opýtajte sa nás

Chcete stavať, rekonštruovať alebo sa poradiť pri prácach spojených s vaším projektom ? Radi Vám pomôžeme, stačí ak nás kontaktujete cez kontaktný formulár:

    [recaptcha]