Parkovacie domy – Martin

Hlavnou myšlienkou návrhu je adaptívny parkovací dom ktorý dokáže z časti meniť svoju funkciu v priebehu času. Aktuálne trendy v doprave smerujú k zníženiu potreby vlastniť osobný automobil, preto rátame s jeho čiastočnou adaptáciou na iné funkčné využitie. V súčasnosti budú oba objekty využívané ako parkovacie domy s funkčným parterom a pobytovou zelenou strechou.

Pritiahnutím obyvateľov do objektu a jeho okolia sa zvýši kvalita verejného priestoru. Kaviarne, detské ihrisko, športovisko pre deti a dospelých, pobytové schody, zelená strecha určená na oddych a šport atď. doplnia chýbajúcu občiansku vybavenosť v okolí. V budúcnosti, v prípade zníženia potreby parkovacích kapacít, je možné viac ako 50% úžitkových plôch funkčne adaptovať, čím sa ešte viac zvýši kvalita a občianska vybavenosť lokality.

Modulový systém nosných prvkov bol navrhnutý tak, aby bola v budúcnosti možná jeho transformácia. Oba parkovacie domy sú riešené pomocou systému polrámp, takže podlažia sú posunuté o polovicu a prepojených dvojicou polrámp. Tento systém umožňuje najlepšie využitie vnútorného priestoru. Obvodový plášť objektov budú tvoriť perforované oceľové panely, ktoré budú slúžiť aj ako podpora pre popínavú vegetáciu.

Filozofické – koncepčné riešenie Košúty II:

Návrh umiestnenia objektu počíta s odstránením jestvujúceho autobusového obratiska. Nové obratisko bude zakomponované do novej urbanistickej koncepcie okolo parkovacieho domu. Vznikne miesto na odstavenie dvoch kĺbových autobusov a nová zastávka MHD. Týmto vznikne nový dopravný uzol. Objekt je 4-podlažný s celkovou kapacitou 302 parkovacích miest. Obsahuje zázemie pre vodičov MHD, skladové priestory, miesto údržby a v strešnom podlaží je umiestnená gastro a športová prevádzka.

Filozofické – koncepčné riešenie Záturčie:

Osadenie parkovacieho domu a jeho dispozičného riešenie na úrovni parteru rešpektuje hlavné pešie ťahy a využíva ich na pritiahnutie ľudí do objektu. Parter parkovacieho domu je funkčne riešený pre chodcov, nachádzajú sa tu plochy občianskej vybavenosti. Súčasťou parteru je aj možnosť odkladania bicyklov a kolobežiek. 1-4 podlažie je využívané na parkovanie. Parkovanie je delené na verejné a rezidenčné. Do parkovacieho domu boli navrhnuté aj samostatné uzamykacie odkladacie boxy. Strecha je riešená ako zelená, pobytová určená na oddych a šport. Prístup na strechu je riešený komunikačnými jadrami priamo z objektu, ako aj exteriérovými schodiskami. Exteriérové schodiská vytvárajú architektonický prvok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť parkovacieho domu.